PENGENALAN

Bahagian Pengurusan Kewangan bertanggungjawab dalam penyediaan Belanjawan Kerajaan Negeri, mengawasi aktiviti perbelanjaan Jabatan-Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri, pengurusan perolehan, aset, hasil pelaburan dan pinjaman Kerjaaan Negeri.

FUNGSI

• Merumus, merancang dan melaksanakan dasar-dasar kewangan dan belanjawan bagi mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kesejahteraan rakyat.
• Mengawasi aktiviti jabatan-jabatan berkaitan dengan belanjawan, perbelanjaan dan perolehan aset bagi memastikan semua dasar dan tatacara yang ditentukan dipatuhi serta dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.
• Mengurus hasil, pelaburan dan pinjaman Kerajaan Negeri.

SEKSYEN-SEKSYEN DI BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN

Seksyen Belanjawan dan Pinjaman

• Menyedia dan mengemukakan Pekeliling Belanjawan dan pemberian batas perbelanjaan kepada Jabatan-Jabatan Kerajaan Negeri.
• Pemeriksaan Belanjawan Jabatan-Jabatan Kerajaan Negeri
• Mengemukakan Belanjawan Kerajaan Negeri ke Dewan Undangan Negeri untuk pembentangan dan kelulusan.
• Pengeluaran Waran Am, Waran Peruntukan, Waran Tambah Peruntukan dan Waran Pindah Peruntukan.
• Menyelaras dan memantau permohonan pinjaman Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Persekutuan dan pinjaman Kerajaan Negeri kepada Agensi/PBT.

Seksyen Perolehan dan Pengurusan Aset

• Menyediakan kertas Majlis Mesyuarat Kerakaan Negeri (MMK) bagi mengguna pakai Pekeliling dan Surat Pekeliling yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan.
• Menyediakan Pekeliling Pejabat Kewangan Negeri yang berkaitan dengan Aset dan Perolehan.
• Melaksanakan pemeriksaan ke atas Jabatan-JAbatan Kerajaan Negeri secara berjadual dan mengejut terhadap data-data aset alih dan hidup.
• Memproses kes kehilangan, pelupusan dan hapus kira aset Jabatan-Jabatan Kerajaan Negeri.
• Menguruskan permohonan pelantikan Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan Kerajaan Negeri.
• Menguruskan permohonan pembelian luar kontrak, rundingan/lantikan terus dan lantikan perunding oleh Jabatan Kerajaan Negeri.

Seksyen Analisa Pemantauan dan Pelaburan

• Menganalisis maklumat pelaburan Kerajaan Negeri.
• Menganalisis dan memantau pelaburan yang dibuat oleh Agensi-Agensi Kerajaan Negeri.
• Menganalisis saham dan menyediakan laporan saham Kerajaan Negeri.

Seksyen Hasil

• Memantau hasil Cukai Hiburan Negeri melalui pemantauan bayaran duti hiburan oleh pawagam, pengisytiharan tiket bayaran masuk untuk bayaran cukai hiburan dan lawatan ke pawagam dan tapak hiburan.
• Memantau kutipan hasil Negeri dengan membuat laporan dan analisis cukai tanah, memantau hasil semasa dan tunggakan hasil, memantau serta memproses hapus kira hasil dan memantau hasil bekalan air yang tertunggak dan patut dikutip.
• Membuat Kajian Hasil Negeri dengan mengkaji kadar bayaran semasa.
• Membuat tuntutan hasil daripada Kerajaan Persekutuan iaitu tuntutan TAHAP, 50% mengurus JPS, JKM dan JPV, 5% projek pembangunan Persekutuan, pemberian hitungan kepala dan pemberian pertumbuhan hasil.