Pengenalan2

Bahagian Pengurusan Perakaunan, Negeri Sembilan bertanggungjawab mengendalikan hal-hal berkaitan perakaunan dari segi penerimaan, mengawal perbelanjaan, bayaran dan penyediaan Penyata Akaun Tahunan Kerajaan Negeri. Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan juga berfungsi untuk merancang, melaksana dan menyelenggara Sistem Perakaunan Kerajaan Negeri serta menentukan kawalan secukupnya bagi urusan Kumpulan Wang Yang Disatukan.

Fungsi
Point List Sebagai Pusat Penerimaan semua pungutan hasil Kerajaan Negeri / Persekutuan.

Point List Mengawal perbelanjaan jabatan supaya tidak melebihi peruntukan yang telah diluluskan.

Point List Meluluskan dan membuat bayaran terhadap semua tuntutan dan bil jabatan mengikut peraturan.

Point List Menyediakan Penyata Akaun Tahunan bagi Kerajaan Negeri.

Point List Mengurus aliran tunai Kerajaan Negeri.


SEKSYEN DI BAHAGIAN PENGURUSAN PERAKAUNAN

Bahagian Pengurusan Perakaunan, Negeri Sembilan terdiri daripada tiga seksyen iaitu:

Seksyen Perkhidmatan Operasi
Seksyen ini terdiri daripada empat unit iaitu:

UNIT PENTADBIRAN
Point List Mengurus hal-hal pentadbiran bahagian.

UNIT GAJI
Point List Menyemak dan meluluskan perubahan gaji (Kew.320) kakitangan bagi semua Pusat Tanggungjawab (PTJ);

Point List Memastikan bayaran gaji kakitangan dibuat mengikut tarikh yang ditetapkan; dan

Point List Membantu Jabatan-Jabatan Kerajaan Negeri dalam penyediaan gaji sistem gaji berkomputer.

UNIT BAYARAN
Point List Mengawal dan melaksanakan operasi pembayaran berdasarkan kepada peraturan dan prosedur kewangan; dan

Point List Memastikan penyimpanan dokumen pembayaran adalah sempurna dan teratur untuk diaudit dan mengurus pemusnahannya mengikut arahan tertentu.

UNIT SEMAKAN
Point List Menyemak semua baucar bayaran kecuali bayaran gaji

Point List Menjalankan audit dalaman; dan

Point List Membuat teguran rasmi kepada Jabatan-Jabatan Kerajaan Negeri mengenai bayaran.

Seksyen Perakaunan
Seksyen ini terdiri daripada dua unit iaitu :

UNIT AKAUN
Point List Menyelenggara akaun pinjaman persekutuan dan badan-badan berkanun;

Point List Menyelenggara akaun pinjaman kenderaan, komputer, perumahan, pendahuluan diri, sewa rumah kerajaan dan pelbagai;

Point List Menyediakan penyata penyesuaian bank bulanan;

Point List Menyemak penyata terimaan dan bayaran, penyesuaian vot / amanah yang disediakan oleh Pegawai Pengawal;

Point List Memproses perakaunan dan imbangan duga serta penutupan akaun pada setiap bulan;

Point List Menyemak dan meluluskan penyata pemungut;

Point List Mengawal selia akaun bayaran dan terimaan bagi memastikan aliran wang tunai mencukupi;

Point List Menyediakan dokumen-dokumen sokongan penyata kewangan Kerajaan Negeri; dan

Point ListMengurus Aliran Tunai dan Simpanan Tetap Kerajaan Negeri.

UNIT AUDIT TUNAI
Point List Menyemak kira-kira wang tunai dari pusat-pusat pemungut;

Point List Menjalankan audit di pusat pemungut; dan

Point ListMembuat teguran rasmi kepada Jabatan-Jabatan Kerajaan Negeri mengenai kutipan hasil bagi pusat pemungut yang tidak mematuhi Arahan Perbendaharaan.

Seksyen Khidmat Perunding SPEKS
Point List Memberikan khidmat sokongan Sistem iSPEKS kepada pengguna sistem;

Point List Memberikan khidmat nasihat berkenaan pelaksanaan Sistem iSPEKS; dan

Point List Menjalankan naziran pelaksanaan Sistem iSPEKS.